FAQs Complain Problems

समाचार

लेखा परीक्षण प्रतिवेदन

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
मंगला गाउँपालिकाको स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८ ७८/७९ PDF icon स्थानीय पाठ्यक्रम २०७८
मंगला गाउँपालिका क्षमता विकास योजना ७८/७९ PDF icon Capacity Development Plan
मंगला गाउँपालिका राजश्व सुधार कार्ययोजना ७८/७९ PDF icon Revenue Reform Action Plan
मंगला गाउँपालिका विपद् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७७ ७८/७९ PDF icon Mangala RM Bipad Preparedness Yojana
मंगला आवधिक योजना २०७८/७९-२०८२/८३ ७८/७९ PDF icon Mangala Periodic Plan
मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९
मंगला गाउँपालिका दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना ७७/७८ PDF icon दश वर्षे शिक्षा क्षेत्र योजना
आवासीय पुनर्निर्माण तथा प्रबलीकरण सम्बन्धि मंगला गाउँपालिकाको प्रोफाइल ७६/७७ PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005en.pdf, PDF icon http202.51.74.207recent-palika-document43005np.pdf
असङ्गठीत क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असहायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,२०७६ ७६/७७ PDF icon राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन सम्बन्धी मापदण्ड,2076.pdf