FAQs Complain Problems

समाचार

मंगला राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष दस्तावेज
सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ ८०/८१ PDF icon 4.सुरक्षित नागरिक आवास कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१.pdf
इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना ८०/८१ PDF icon 3.इन्जिनियर (अधिकृतस्तर सातौँ) को पदमा बढुवा नियुक्ति गरिएको सम्बन्धी सूचना.pdf
मंगला गाँउपालिकाको भू- उपयोग मापदण्ड २०८१ ८०/८१ PDF icon 2.मंगला गाउँपालिका भू उपयोग मापदण्ड २०८१.pdf
पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना ८०/८१ PDF icon 1.पशु विकास अधिकृत (अधिकृत सातौं) को पदमा स्थायी नियुक्ति गरिएको सूचना.pdf
दुध संकलन तथा दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon 9.दुध संकलन तथा दुध चिस्यान केन्द्र स्थापना कार्यक्रम अनुदान सम्वन्धि कार्यविधि, २०८०.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आर्थिक ऐन (पहिलो संशोधन), २०८० ८०/८१ PDF icon आर्थिक ऐन २०८० पहिलो संशोधन.pdf
उन्नत ग्रामीण सडक निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon 8.उन्नत ग्रामीण सडक निर्देशिका, २०८०.pdf
भौगर्भिक अध्ययन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon 7.भौगर्भिक अध्ययन निर्देशिका, २०८०.pdf
उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon 6.उत्कृष्ट कृषक पुरस्कार कार्यक्रम कार्यान्वयन निर्देशिका, २०८०.pdf
कृषि अनुदान कार्यक्रम वितरण निर्देशिका, २०८० ८०/८१ PDF icon 5.कृषि अनुदान कार्यक्रम वितरण निर्देशिका, २०८०.pdf
पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यविधि, २०८० ८०/८१ PDF icon 4.पशुपंक्षी पालन कार्यक्रम अनुदान सम्बन्धी कार्यबिधि.pdf
मंगला गाउँपालिकामा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ (प्रथम संशोधन,२०८०) ८०/८१ PDF icon 3.करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ (प्रथम संशोधन २०८०).pdf
मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार नियन्त्रण/निवारण सम्बन्धी स्थानीय आचार संहिता, २०८० ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिकाको कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार (निवारण) आचार संहिता, २०८०.pdf
मंगला गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, 2080 ७९/८० PDF icon मंगला गाउँपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष (सञ्चालन) कार्यविधि, 2080.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०८० ७९/८० PDF icon विनियोजन ऐन २०८०.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०८० ७९/८० PDF icon आर्थिक ऐन 2080.pdf
मंगला गाउँपालिकाको संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९ ७९/८० PDF icon 4. संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण प्रतिवेदन, २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ (प्रथम संशोधन सहित) ७९/८० PDF icon 12. प्रथम संशोधन अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन (प्रथम संशोधन) निर्देशिका २०७८ ७९/८० PDF icon 11. मंगला गाउँपालिका कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८ (प्रथम संशोधन).pdf
मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon 10. मंगला गाउँपालिकाको अनुगमन तथा सुपरिवेक्षण समितिको कार्यसञ्चालन कार्यविधि, २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (दोस्रो संशोधन, २०७९) ७९/८० PDF icon 9.नक्सा पास राजपत्र संशोधन दोस्रो.pdf
मंगला गाउँपालिका सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०७९ ७९/८० PDF icon 8.सार्वजनिक खरिद नियमावली, 2079.pdf
मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९ ७९/८० PDF icon 3.मंगला गाउँपालिकाको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन गर्न बनेको ऐन, २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको गाउँपालिका क्षेत्र भित्रका सडकहरुको मापदण्ड, २०७९ ७९/८० PDF icon सडक मापदण्ड 2079.pdf
कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७९ ७९/८० PDF icon कर्मचारी प्रोत्साहन भत्ता तथा फिल्ड भत्ता सम्बन्धी कार्यविदि, 2079.pdf
मंगला गाउँपालिकाको "घ" वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि, २०७५ (प्रथम संशोधन, २०७९) ७९/८० PDF icon ५.घ वर्ग इजाजतपत्र राजपत्र संशोधन पहिलो.pdf
मंगला गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८ (प्रथम संशोधन, २०७९) ७९/८० PDF icon नक्सा पास राजपत्र संशोधन पहिलो.pdf
मंगला गाउँपालिकाको मिति २०७९/०८/०६ को निर्णय ७९/८० PDF icon मंगला गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०७९-08-06 को निर्णय 1.pdf
तहवृद्धिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ७९/८० PDF icon तहवृद्धिका लागि आवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना.pdf
मंगला गाउँपालिका टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि २०७९ ७८/७९ PDF icon १.टोल विकास संस्था गठन कार्यविधि, २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको बाल क्लव गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon १६.मंगला गा.पा वाल क्लव गठन तथा परिचालन कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७९ ७८/७९ PDF icon 2. विनियोजन ऐन २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९ ७८/७९ PDF icon 1. मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिकाको वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन २०७७ ७७/७८ PDF icon 4. स्थानीय वातावरण तथा प्राकृतिक स्रोत संरक्षण ऐन ०७७.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५ ७५/७६ PDF icon 6. अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय पत्र वितरण कार्यविधि २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon 15. मंगला गाउँपालिका श्रम डेस्क सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon 14. विषयगत समिति कार्यसञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका २०७८ ७८/७९ PDF icon 13. मंगला गाउँपालिकाको आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली निर्देशिका 2078.pdf
मंगला गाउँपालिकाको गाउँसभा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon 12. मंगला गाउँसभा संचालन कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ PDF icon 10. सूचना तथा अभिलेख केन्द्र स्थापना सम्वन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको कार्यसञ्चालन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ PDF icon ९. मंगला गा पा कार्यसञ्चालन निर्देशिका, २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको सार्वजनिक जवाफदेहिता प्रवर्द्धन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ PDF icon ८. सार्वजनिक जवाफदेहिता र्पर्वधन सम्वन्धी कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ PDF icon 5. मंगला गाउँपालिकाको व्यवसाय दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि, २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड २०७८ ७७/७८ PDF icon ४. मंगला गाउँपालिकाको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम खर्च सम्बन्धी मापदण्ड, २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिकाको जलस्रोत मूल दर्ता सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ PDF icon ३. मंगला गाउँपालिका जलस्रोत मूल दर्ता सम्वन्धी कार्यविधि, 2078.pdf
मंगला गाउँपालिकाको नक्सा पास सम्बन्धी कार्यविधि २०७८ ७७/७८ PDF icon 2. नक्शा पास सम्वन्धी कार्यविधि २०78.pdf
मंगला गाउँपालिकाको कोभिड-१९ संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणका लागि गरिने कार्यमा हुने खर्च मापदण्ड २०७८ ७७/७८ PDF icon १. कोभिड-१९ नियन्त्रण तथा रोकथाम खर्च मापदण्ड २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका लेखा समिति गठन तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon ५. मंगला गा.पा लेखा समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन कर्यविधि ऐन २०७८ ७८/७९ PDF icon 4. मंगला गा.पा. सुशासन समिति गठन तथा सञ्चालन ऐन २०७९.pdf
मंगला गाउँपालिका विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि २०७८ ७८/७९ PDF icon ३. मंगला गा.पा विधायन समिति (गठन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७८ ७७/७८ PDF icon विनियोजन ऐन२०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७८ ७७/७८ PDF icon आर्थिक ऐन २०७८.pdf
मंगला गाउँपालिका विद्यालय लेखा परिक्षण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon 4. विद्यालय लेखा परिक्षण सम्वन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिकाको विद्यालय करार शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७ ७७/७८ PDF icon 3. विद्यालय करार शिक्षक छनौट सम्बन्धी कार्यविधि, २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिकाको संक्षिप्त वातावरणीय अध्ययन तथा प्रारम्भिक वातावरणीय परिक्षण सम्बन्धी २०७७ ७७/७८ PDF icon 2. प्रारम्भिक वातावरणीय परीक्षण कार्यविधि, २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिकाको जग्गा प्राप्ती सम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ७७/७८ PDF icon 1. स्थानिय जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी कार्यविधि २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७७ ७६/७७ PDF icon 3. विनियोजन ऐन २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७७ ७६/७७ PDF icon 2. आर्थिक ऐन २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिका वन ऐन २०७७ ७६/७७ PDF icon 1. स्थानिय वन ऐन २०७७.pdf
मंगला गाउँपालिका असंगठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक वर्ग तथा असायहरुलाई उपलब्ध गराइने राहत तथा स्वयंसेवक परिचालन समबन्धी मापदण्ड २०७६ ७६/७७ PDF icon 2. असङ्गठित क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिक revised.pdf
मंगला गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७६ ७६/७७ PDF icon १. स्थानीय तहमा करारमा जनशक्ति व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी नमूना कार्यविधि, २०७४.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६ ७५/७६ PDF icon 2. मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७६.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७६ ७५/७६ PDF icon 1. आर्थिक ऐन २०७६.pdf
मंगला गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ PDF icon 5. मंगला गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका आधारभुत शिक्षा परिक्षा संचालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५ ७४/७५ PDF icon 4. मंगला गाउँपालिका आधारभुत शिक्षा परिक्षा संचालन, अनुगमन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५ ७४/७५ PDF icon 3. मंगला गाउँपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका २०७५.pdf
घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र कार्यविधि २०७५ ७४/७५ PDF icon 2. घ वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतत्र कार्यविधि २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ ७४/७५ PDF icon 1. राजपत्र.pdf
मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 8. मंगला गाउँपालिका विनियोजन ऐन २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 7. मंगला गाउँपालिका आर्थिक ऐन २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon ६. मंगला गाउँपालिका शिक्षा ऐन २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि (नियमति गर्ने) ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 5. मंगला गाउँपालिका प्रशासकीय कार्यविधि (नियमित गर्ने) २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका न्यायिक समितिको उजुरीको कारवाही किनारा गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधिका सम्बन्धमा बनेको विधेयक २०७५ ७४/७५ PDF icon 4. मंगला गा.पा न्यायिक समितिको उजुरी कारवाही.pdf
मंगला गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 3. मंगला गाउँपालिका कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 2. मंगला गाउँपालिका आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७५.pdf
मंगला गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५ ७४/७५ PDF icon 1. मंगला गाउँपालिका सहकारी ऐन २०७५.pdf