FAQs Complain Problems

समाचार

नावालक परिचय पत्र सिफारिस

सेवा प्रकार:

लाग्ने समय: 
सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारी: 
वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालय: 
सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्क: 
२५०
आवश्यक कागजातहरु: 

१. बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. चाालु आ.व. सम्मको मालपोत, घरजग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
४. नाबालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने
५. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो
६. नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने

वडा जनप्रतिनिधि