FAQs Complain Problems

समाचार

झाक्रीपानी भ्यु टावर

Read More

झाक्रीपानी भ्यु टावरबाट देखिने दृश्य

Read More

टोड्के हिल्स

Read More

Todke Resort

Read More

बाबियाचौर बजार

Read More

मंगला इन्द्रेणी पार्क

Read More

संक्षिप्त परिचय

नेपालको करिब मध्ये भागमा पर्ने गण्डकी प्रदेशको जिल्ला म्याग्दी १ वटा नगरपालिका र ५ वटा गाउँपालिका मिलेर बनेको छ। यसै अन्तर्गतको एक गाउँपालिका मंगला गाउँपालिका हो। यो गाउँपालिका साविकका ४ वटा गा.वि.स. अर्मन , कुहुँ, बरंजा, बाबियाचौर र दरवाङ्ग गा.वि.स. को वडा नं. ४ अर्थात ३७ वटा मिलेर बनेको छ। यसको सिमाना पूर्व: बेनी नगरपालिका, पश्चिम: मालिका गाउँपालिका, दक्षिण: बाग्लुङ्ग जिल्लाको काँठेखोला र ताराखोला गाउँपालिका र उत्तर: मालिका र रघुगंगा गाउँपालिका रहेको छ। यसको क्षेत्रफल ८८.८४ वर्ग कि.मि. र जनसंख्या १४६८८ रहेको छ।

Pages

सार्वजनिक सुनुवाई मत सर्वेक्षण फाराम (तेस्रो चौमासिक 2080/81)

सार्वजनिक सुनुवाई सर्वेक्षण फाराम

 

 

जन प्रतिनिधि

सत प्रसाद रोका
अध्यक्ष
९८६९०१४१६५
satroka17@gmail.com
Prem Kumari Chhetri
उपाध्यक्ष
९८६३२३७१३३
pemachhetri79@gmail.com

पदाधिकारी

Shiva Kumar Paudel
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
९८५७६४२६४२
shikupaudel@hotmail.com

जानकारी

ऐन, कानून, निर्देशिका

सेवाहरु

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५०
आवश्यक कागजातहरुः-

१. बाबु/आमाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि र निवेदन पत्र
२. जन्म दर्ताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. चाालु आ.व. सम्मको मालपोत, घरजग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद
४. नाबालक अनिवार्य उपस्थित हुनुपर्ने
५. दुवै कान देखिने पासपोर्ट साईजको फोटो
६. नाबालक खुल्ने थप कुनै प्रमाण कागजात भए सो समेत पेश गर्ने

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना फरफारक गरिदिने बारेको निवेदन ।
२. प्राविधिकबाट मुल्याङ्कन भएको कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन ।
३. वडा कार्यालयबाट फरफारक गरिदिने बारेको सिफारिस पत्र ।
४. खर्चका प्रमाणित विल भरपाईहरु ।
५. आयोजना र्सार्वजनिक लेखा परीक्षण फारम
६. उपभोक्ता समिति/अनुगमन समितिबाट आमभेलाको उपस्थितिमा योजना सम्पन्न भएको बेहोरा खुलेको खर्चका शिर्षगत रुपमा अनुमोदन गरेको निर्णयको प्रतिलिपि
७. रु. २ लाख भन्दा बढीको योजनाको लागि सूचना पाटी राखिएको फोटो ।
८. कार्यसम्पन्न भएका तस्विरहरु
९. भौतिक पर वाहेकका कार्यक्रमहरुको हकमा कार्यक्रम सम्पन्न प्रतिवेदन ।

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- योजना शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- निशुल्क
आवश्यक कागजातहरुः-

१. योजना तथा कार्यक्रमको सम्झौताको लागि निवेदन ।
२. स्वीकृत लागत अनुमान
३. वडा कार्यालयको योजना सम्झौता गरिदिने बारेको सिफारिस
४. सरोकारवाला उपभोक्ताहरुको भेलाबाट निर्वाचित पदाधिकारीको रोहवरमा भएको उपभोक्ता समिति/अनुगमन समिति गठनको निर्णयको प्रतिलिपि ।
५. संघसंस्था, समूह, क्लब, समिति आदी जस्ता आधिकारिक संस्थाद्वारा कार्यान्वयन गरिने योजना भए सोही समितिको आधिकारिक निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि ।
६. समितिका पदाधिकारीहरुको नागरिकताको प्रतिलिपि ।
७. भौतिक पर्वाधार वाहेक अन्य कार्यक्रमको लागि कार्यक्रम प्रस्ताव

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. विधान वा नियमावली, निवेदन र नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
२. संस्था भाडामा वस्ने भए सम्झौता पत्र र वहाल कर तिरेको रसिद/नतिरेको भए तिर्न बुझाउनु पर्ने
३. संस्था आफ्नै घरमा वस्ने भए सोको जग्गाधनी प्रमाण पूर्जा र नक्शा पास प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
४. चालु आ.व.सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकीकृत सम्पति कर तिरेको रसिद वा कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
५. संस्था खोल्न वसेको समूहको निर्णय माईन्युट
६. तदर्थ समितिमा रहने सदस्यको नागरिकताको प्रतिलिपि
७. तदर्थ समितिमा कम्तीमा ३३% महिला सहभागिता हुनुपर्ने ।

सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष / वडा सदस्य / वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- आर्थिक ऐन २०७५ बमोजिम
आवश्यक कागजातहरुः-

१. निवेदन पत्र
२. व्यवशाय दर्ता गरेको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
३. आफ्नै घर भएमा चालु आ.व..सम्मको मालपोत र घरजग्गा कर वा एकिकृत सम्पत्ति कर तिरेको रसिद कर निर्धारण स्वीकृत भएको कागजात
४. वहालमा भए सम्झौताको प्रतिलिपि
५. दुई प्रति पासपोर्ट साईजको फोटो
६. नागरिकताको प्रतिलिपि
७. चार किल्ला प्रमाणित

सेवा प्रकारः- व्यवसाय
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- राजस्व / प्रशासन / प्राविधिक शाखा
सेवा दिने कार्यालयः- गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- २५००
आवश्यक कागजातहरुः-

. नविकरण गरी पाउँ भन्ने व्यहोराको निवेदन · प्रचलित कानून बमोजिम तिर्नुपर्ने कर तिरेको निस्सा · कर कार्यालयबाट प्राप्त करचुक्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि · अनुसूचि ४ बमोजिमको पासबुक (निर्माण व्यवसायीबाट भएका सार्वजनिक निर्माण कार्यको अभिलेख विवरण) पुनश्च- "घ" वर्गको निर्माण व्यवशायीको लागि आर्थिक क्षमता, मुख्य जनशक्ति विवरण र मेशिन / उपकरण कार्यविधिमा तोकिए बमोजिम हुनुपर्नेछ ।

Pages